Menu Zamknij

Sovereign Capital S.A.

O Spółce

Sovereign Capital S.A. jest firmą doradczo-inwestycyjną, której działalność obejmuje zarówno kompleksowe wsparcie firm w zakresie restrukturyzacji, działalności operacyjnej, strategii biznesowej oraz Corporate Finance jak i aktywne angażowanie się w projekty inwestycyjne.

Działając na własny rachunek Sovereign Capital działa jako fundusz typu Special situation fund inwestując w różnorodne aktywa, takie jak w przedsiębiorstwa, akcje, wierzytelności, roszczenia lub inne aktywa, które ze względu na problemy formalne, organizacyjne, operacyjne lub innego rodzaju wymagają szerokiego wsparcia, a często gruntownej restrukturyzacji. Zaangażowanie Sovereign Capital kreuje wartość dla wszystkich podmiotów powiązanych z firmą korzystającą z naszej pomocy, mi.in. dla akcjonariuszy, wierzycieli, kooperantów oraz lokalnej społeczności. Wszystko dzięki zastosowaniu rozwiązań, które bez zaangażowania doświadczonego zespołu profesjonalistów nie byłyby możliwe.

W celu optymalnej alokacji zasobów ludzkich oraz kapitałowych i osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji, każdy projekt prowadzony przez Sovereign Capital odpowiada bardzo restrykcyjnym kryteriom, które pozwalają ograniczyć ryzyko dla współinwestorów oraz akcjonariuszy funduszu. Realizując transakcje Sovereign Capital stawia na innowacyjność i elastyczność zawsze rzetelnie dotrzymując dokonanych ustaleń, co zostało wielokrotnie docenione przez partnerów i klientów. Skutecznie zrealizowane projekty świadczą o skuteczności naszych działań.

Zespół Sovereign Capital posiada bogate doświadczenie zdobyte przy największych transakcjach z obszaru bankowości inwestycyjnej i międzynarodowych rynków finansowych, a także wiedzę operacyjną zdobytą w prowadzonych przez siebie spółkach o charakterze przemysłowym. Połączenie tych umiejętności stanowi unikatowe kompetencje, które pozwalają na bardzo szerokie spojrzenie na każdy projekt i wypracowanie oraz zaimplementowanie rozwiązań, które są indywidualnie dopasowane do każdej transakcji i każdego klienta.

Sovereign Capital S.A. ma siedzibę w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 85/21, 02-001 Warszawa. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000263183, NIP: 5361704110, REGON: 017518063. Kapitał zakładowy spółki wynosi 363.720,25 zł i jest opłacony w całości.

Zakres działalności

Przedmiotem działalności Sovereign Capital jest aktywne inwestowanie w projekty inwestycyjne typu special situation, jak również świadczenie usług doradczych obejmujących kompleksowe wsparcie firm w zakresie restrukturyzacji, działalności operacyjnej, strategii biznesowej oraz Corporate Finance.

W działalności doradczej wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobyte przez partnerów oraz kluczowych pracowników Sovereign Capital, a także doświadczenia zdobyte przy okazji realizacji własnych inwestycji funduszu.

Naszym celem nie jest dostarczenie klientowi teoretycznego opracowania, ale przygotowanie diagnozy sytuacji oraz koniecznych do wprowadzenia zmian, a następnie planu działań, który implementujemy wspólnie z klientem.

Podstawowe obszary działalności Spółki to:

Prowadzona na rachunek własny, skupia się na niedowartościowanych, często wymagających restrukturyzacji aktywach w ramach projektów typu special situation. Inwestycje Sovreign Capital dotyczą biznesów prowadzących działalność operacyjną, ale często ograniczają się również tylko do poszczególnych aktywów, takich jak np. wierzytelności, roszczenia lub pakiety mniejszościowe udziałów lub akcji.

Sovereign Capital inwestuje w niedowartościowane aktywa z uwzględnieniem bezpieczeństwa inwestowanych środków finansowych. Zabezpieczenie angażowanego kapitału stanowią aktywa danej Spółki lub aktywa stanowiące zabezpieczenie nabywanych wierzytelności. Filozofią Sovereign Capital jest restrukturyzacja organizacyjna, finansowa, operacyjna zagrożonych płynnością biznesów w sposób zapewniający ich dalsze działania jako „zdrowych przedsiębiorstw” reprezentujących rzeczywistą wartość dla swoich właścicieli oraz dających pewność regulowania zobowiązań na rzecz swoich wierzycieli. Do realizowanych przedsięwzięć często zapraszamy inwestorów branżowych tworząc joint ventures, w którym Sovereign Capital dostarcza know-how związany ze stroną finansową inwestycji, a inwestor branżowy wsparcie o charakterze operacyjnym oraz znajomość rynku, na którym operuje podmiot będący przedmiotem inwestycji.

Celem Sovereign Capital jest dążenie do osiągania maksymalnego zwrotu przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym oraz jednoczesnym zapewnieniu korzyści dla wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników podmiotu, który jest przedmiotem inwestycji. Zgodnie z zasadami Sovereign Capital w każdy z realizowanych przez nas projektów zaangażowanych jest co najmniej jeden z partnerów.

W ramach prowadzonej działalności doradczej Sovereign Capital specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

- usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć oraz pozyskania kapitału (Corporate finance)
- usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach struktury finansowania jak również działalności operacyjnej,
- kompleksowe wsparcie biznesów w zakresie strategii oraz działalności operacyjnej,
- wsparcie w zakresie odzyskiwania należności od kontrahentów, w tym windykacji przy wykorzystaniu różnych narzędzi służących poprawieniu cash flow firm.

Świadcząc usługi doradcze w zależności od projektu Sovereign Capital reprezentuje właścicieli, wierzycieli, dłużników lub potencjalnych nabywców wybranych aktywów. Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości i niepowtarzalności każdego projektu – z czego wynika konieczność wypracowania oddzielnej strategii dla poszczególnych projektów.

Doświadczenie i wiedza zdobyte przez pracowników oraz partnerów Sovereign Capital stanowi gwarancję jakości wsparcia jakie dajemy naszym klientom. Nasze kompetencje to unikalna mieszanka wiedzy i doświadczenia z zakresu Corporate Finance zdobytego w międzynarodowych bankach inwestycyjnych oraz wiedzy z zakresu działalności operacyjnej spółek zdobytych w realizowanych przez Sovereign Capital projektach przemysłowych, a także praktyczna znajomość przepisów prawnych zdobyta w związku z realizowanymi projektami.

Zarząd Sovereign Capial bezpośrednio angażuje się w realizowane projekty, co pozwala na oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta oraz konkretnej transakcji - wykraczających poza sztywne ramy standardów narzucanych przez wielkie korporacje.

Relacje inwestorskie

Sovereign Capital jest firmą doradczo-inwestycyjną. Oprócz doradztwa w dziedzinie Corporate Finance, Sovereign Capital aktywnie inwestuje w projekty o wysokiej stopie zwrotu. Specjalizacją jest inwestowanie w przedsiębiorstwa, akcje lub inne aktywa, które ze względu na problemy formalne, organizacyjne, operacyjne lub inne (np. upadłość) wymagają gruntownej restrukturyzacji.

Ogłoszenia

Wezwanie I Sovereign Capital

Wezwanie II Sovereign Capital

Wezwanie III Sovereign Capital

Wezwanie IV Sovereign Capital

Wezwanie V Sovereign Capital

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Sovereign Capital

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2023

Zwołanie WZ

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji w spółce


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.05.2023

Zwołanie WZ

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji w spółce


Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.02.2023

Zwołanie WZ

Formularz pełnomocnictwa

Projekty uchwał z instrukcją do głosowania

Informacja o liczbie akcji w spółce

Sprawozdanie z działalności za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie RN


Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.03.2022

Zwołanie WZ

Formularz pełnomocnictwa

Projekty uchwał z instrukcją do głosowania

Informacja o liczbie akcji w spółce

Sprawozdanie z działalności za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie RN

 

 

 

 

Kontakt

Sovereign Capital S.A.
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

NIP: 5361704110
REGON: 017518063
KRS: 0000263183